Prosta droga

do zwrotu podatków!

Regulamin

Proces zwrotu podatku

1. Po tym, jak Klient składa wszystkie wymagane dokumenty do siedziby RT TAX lub jej przedstawiciela regionalnego, są one przekazywane do biura przetwarzania RT Tax.

2. W momencie, gdy biuro przetwarzania otrzyma dokumenty, Klient otrzyma powiadomienie przez e-mail, informujące o oszacowanej kwocie podlegającej zwrotowi. (Jeśli Klient nie otrzyma takiego powiadomienia, powinien skontaktować się z RT Tax przez : info@rttax.com).

3. Następnie wszystkie dokumenty są analizowane przez specjalistów RT Tax i deklaracje zwrotu podatku są wysyłane do organów podatkowych.

4. Po otrzymaniu zwrotu podatku, RT Tax informuje Klienta (e-mailem), że pieniądze zostały przekazane na wskazane przez niego konto osobiste lub że został mu wysłany czek.

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

- refundacja została już wcześniej stwierdzona lub zgłoszona;
- Klient otrzymał już zwrot podatku;
- Klient jest dłużny pieniądze w odpowiednim urzędzie skarbowym;
- informacje przekazane przez Klienta są fałszywe, nieścisłe, błędne, niezgodne z tymi, które posiada organ podatkowy, niewystarczające lub w jakikolwiek sposób mylące;
- organ podatkowy na podstawie posiadanych informacji stwierdzi, że klient nie ma prawa do zwrotu.


Kwota refundacji

Wszystkie kwoty zwrotu obliczane przez RT Tax są tylko szacunkowe. Są one oparte na średniej kwocie refundacji podobnych spraw z poprzednich lat podatkowych. Dokładna kwota zwrotu jest obliczana i wydawana przez odpowiedni organ podatkowy.

Jeśli nastąpi zmiana w obowiązującym prawie kraju, w którym podatek jest rozliczany, albo zmiana w interpretacji lub stosowaniu przepisów prawa przez władze podatkowe tego kraju, RT Tax będzie zobowiązany do zorganizowania zwrotu do wysokości dozwolonej przez prawo podatkowe tego kraju. Decyzję o dokładnej wartości każdej refundacji lub należności podejmuje wyłącznie właściwy Urząd Skarbowy.


Okres zwrotu

RT Tax zapewnia najszybszy możliwy zwrot, który zależy od dostarczenia przez Kienta wszystkich niezbędnych dokumentów oraz efektywności rozpatrywania wniosku o zwrot przez właściwy urząd skarbowy.
Okresy zwrotu zamieszczone na stronie RT Tax i publikowane w innych materiałach reklamowych RT Tax są najczęstszym terminem zwrotu podatku, ale czas ten może być krótszy lub dłuższy. To zależy od dokumentów, które dostaczył klient, a także od sprawności działania zagranicznych organów podatkowych.

Chociaż RT Tax nie ma wpływu na czas, jaki jest potrzebny urzędom skarbowym na rozpatrzenie wniosku, to staramy się uzyskać zwrot w jak najkrótszym czasie.


Prowizja

RT Tax nie pobiera od Klienta żadnej opłaty z góry. Opłata ta zostanie dopiero odliczona od przyznanej kwoty zwrotu, zanim refundowana suma trafi do Klienta.

Wysokość prowizji jest podana na stronie internetowej RT Tax i w innych materiałach reklamowych.

Klient wyraża zgodę na prowizję dla RT Tax za wniesienie wniosku o zwrot podatku. Jeśli właściwy organ podatkowy wysyła zwrot bezpośrednio do Klienta, Klient jest zobowiązany do zapłacenia RT Tax odpowiedniej prowizji za usługę.

W przypadku dodatkowych usług świadczonych przez RT Tax na rzecz Klienta, będą pobierane dodatkowe opłaty na pokrycie kosztów związanych z administracją. Usługi te obejmują m.in. odzyskiwanie dokumentów (np. SSN, PPS, NIN), weryfikację, organizację dokumentów w stosownych przypadkach, przygotowanie korekt wcześniej złożonych zeznań i niektórych opcji płatności. Aby uzyskać dokładne informacje na temat wysokości opłat za dodatkowe usługi świadczone w konkretnym przypadku, Klient powinien wysłać zapytanie e-mailem do RT Tax na adres: info@rttax.com

Przekazywanie zwrotu do Klienta 
RT Tax wysyła do Klienta zwrot w sposób wybrany przez niego na formularzu wniosku o przyznanie refundacji. Może to być czek lub przelew bankowy na konto osobiste Klienta.
Po tym, jak RT Tax otrzyma zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego, RT Tax potrąca należną sobie prowizję za usługę i resztę przesyła do Klienta. Jeżeli z jakichś przyczyn RT Tax nie może odliczyć należnej opłaty, Klient jest zobowiązany ją zapłacić, zanim RT Tax prześle Klientowi przyznany mu zwrot podatku.

Organy podatkowe niektórych stanów USA wystawiają czek imienny na osobę Klienta, a nie na RT Tax. W tym przypadku RT Tax nie może zrealizować takiego czeku i odsyła go do Klienta. Wtedy Klient jest odpowiedzialny za spieniężenie czeku.

Zwrot zostanie przekazany do Klienta według informacji, które klient zamieści w formularzu z prośbą o dokonanie zwrotu.

Jeśli zmieni się adres Klienta lub informacja o banku, Klient jest zobowiązny powiadomić o tym RT Tax najszybciej jak to możliwe, wysyłając e-mail na: info@rttax.com. RT Tax nie ponosi odpowiedzialności jeśli transfer zostanie dokonany na niewłaściwe konto lub czek zostanie wysłany na niewłaściwy adres.

Przed wypełnieniem formularza z prośbą o dokonanie zwrotu, Klient jest zobowiązany dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać na swoje konto przelewu z zagranicy.
Jeśli z powodu nieprawidłowych lub niepełnych informacji bank będzie musiał powtórzyć transfer, pobierze za to opłatę w wysokości 50 USD.

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane przez bank klienta lub korespondenta banku za prelew bankowy.

RT Tax nie ma wpływu na prowizje pobierane przez lokalne banki za przelewy bankowe. RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prowizjach lokalnych banków, kursy walut stosowane przez banki oraz czas potrzebny bankom na dokonanie przelewu.


Usługa zdobycia W2, P60 lub P45

W przypadkach, gdy Klient nie dostarczy formularza W2 (USA), P60 lub P45 (Wielka Brytania, Irlandia), firma RT Tax będzie musiała skontaktować się z pracodawcą, aby otrzymać kopię wspomnianych formularzy. Jeśli pracodawca odmówi współpracy i nie wyda dokumentu, RT Tax nie ponosi za to odpowiedzialności.

Jeśli Klient nie przedstawił formularza W2 (do zwrotu podatku z USA), a otrzyma go później, jest zobowiązany do jak najszybszego dostarczenia go do biura, w którym złożył wcześniej wniosek z prośbą o zwrot podatku.


Ubezpieczenie społeczne i medyczne SSMT (Social Security i Medicare)

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za zwrot podatku SSMT, jeżeli pracodawca, który odprowadzał te podatki odmówi współpracy z IRS lub RT Tax w sprawie ich zwrotu.

Opłata za zwrot podatku SSMT jest pobierana oddzielnie od podatku federalnego i stanowego.


Pozostałe postanowienia

1. RT Tax komunikuje się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta. Klient powinien regularnie sprawdzać swój e-mail w celu zapoznania się z przebiegiem procesu refundacji.

2. Jeśli Klient nie zrobi zastrzeżenia, RT Tax informuje obecnych i byłych Klientów o wszystkich nowych usługach oferowanych przez RT Tax i firmy stowarzyszone.

3. RT Tax zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w każdej części witryny internetowej, związanych z nią usług i Regulaminu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Te zmiany są publikowane w witrynie /regulamin. Klienci powinni sprawdzać ją regularnie, aby otrzymać aktualizację.

4. Złożenie dokumentów rejestracyjnych do RT Tax, przez WWW, pocztę, osobiście w biurze lub przez e-mail stanowi akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu, w tym zmian do niego.

5. RT Tax zapewnia, że wszystkie dane Klientów są przechowywane jako prywatne i poufne.

6. W każdej chwili Klient może wysłać zapytanie dotyczące jakości usług świadczonych przez RT Tax na adres e-mail: info@rttax.com